ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PROFASHIONWEAR

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Profashionwear en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Profashionwear niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

De door Profashionwear uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Profashionwear dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Profashionwear. In voorkomend geval geldt facturering door Profashionwear als schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order geen bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.

Artikel 4 Vertegenwoordiging

Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Profashionwear, kunnen Profashionwear alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door Profashionwear zijn bevestigd.

Artikel 5 Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling

Profashionwear is ten allen tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Profashionwear bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij dientengevolge lijdt.

Artikel 6 Levertijden

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Profashionwear derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Profashionwear een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 7 Levering

De levering geschiedt af fabriek of magazijn van Profashionwear, tenzij anders is overeengekomen.
Vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer als leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. Het is Profashionwear toegestaan de verkochte of bewerkte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Profashionwear bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

De door Profashionwear geleverde zaken blijven het eigendom van Profashionwear totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Profashionwear gesloten overeenkomsten is nagekomen:

1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
2. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en).

Door Profashionwear afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Profashionwear gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen.
De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Profashionwear zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Profashionwear:

1. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
2. alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Profashionwear op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
3. De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Profashionwear geleverde zaken te verpanden aan op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Profashionwear;
5. De andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Profashionwear ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderlijk in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Profashionwear het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Profashionwear behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.

Artikel 9 Retentierecht

Indien de overeenkomst tussen Profashionwear en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Profashionwear van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende zaken, is Profashionwear, ongeacht enige andersluitend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Profashionwear volledig heeft voldaan.

Artikel 10 Prijsverhoging

Profashionwear heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Profashionwear en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films en dergelijke, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Profashionwear ter zake voor alle aanspraken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Profashionwear steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Profashionwear mogen worden verveelvoudigd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Profashionwear, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden voortvloeit, is Profashionwear niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Profashionwear uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Profashionwear of van personen waarvoor Profashionwear rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Profashionwear voor alle schade die Profashionwear mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Profashionwear. Indien en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, zal Profashionwear nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop Profashionwear krachtens de overeenkomst jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.

Artikel 13 Reclame

Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Profashionwear worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Profashionwear uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Profashionwear worden geretourneerd. De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.
De afkoelingsperiode

Artikel 14 Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@profashionwear.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."
LET OP: Voor retourzendingen dient u een retourformulier in te vullen en deze te mailen aan info@profashionwear.nl. Het formulier treft u aan op onze website.

Artikel 15 Betaling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
1. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Profashionwear;
2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Profashionwear nader te bepalen rekening. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
in de eerste plaats aan alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Profashionwear zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of inredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Profashionwear, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Profashionwear, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Profashionwear afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Profashionwear heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Profashionwear haar
verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Profashionwear opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Profashionwear niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Profashionwear als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Profashionwear bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Indien Profashionwear aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is jegens Profashionwear de door Profashionwear gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien
Profashionwear en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Indien Profashionwear genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Profashionwear onverlet tot het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

Artikel 18 Forumkeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Profashionwear, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Hoorn. Profashionwear blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19 Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Profashionwear en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Loondruk Voorbehoud

Hoewel Profashionwear al uw opdrachten met de meeste zorg zal uitvoeren, kan Profashionwear echter niet instaan voor de uiteindelijke hechting van de opdruk op de door opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan Profashionwear uw bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting dat Profashionwear niet kan instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn.

Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden

Profashionwear is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Profashionwear zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever -inwerking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.

Identiteit van de ondernemer
Profashionwear
Handelend onder de naam Profashionwear
Vestigingsadres:
De Star 19a
1601 MH Enkhuizen
www.profashionwear-shop.nl
E-mail: info@profashionwear.nl
Telefoonnummer: 0228-313238
KvK-nummer: : 52605728
BTW-identificatienummer: NL001312360B38
Rabo rekeningnummer: NL71RABO0125870051(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 profashionwear-shop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel